Dobročinná organizace NÁVRAT, z. s. se věnuje podpoře lidských práv, jako jediná nezisková organizace v ČR se zaměřuje také na aktivismus za svobodu víry. K založení NÁVRATU vedla dlouhodobě problematická situace v této oblasti v protikladu k závazkům České republiky vyplývajících z deklarovaných mezinárodních úmluv (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, Evropská úmluva o lidských právech, Listina základních práv Evropské Unie, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech). Název organizace odkazuje na návrat k sobě, k harmonii, k úctě k lidským právům, které se nemusí společnost učit, jen si je připomenout a dovolit žít.  

Věnujeme se mapování konkrétního stavu duchovních svobod v ČR, osvětové činnosti a právní ochraně. Naše kroky směřují k tomu, aby si všichni v této zemi byli vědomi svých lidských práv a také faktu, že je potřeba o ně pečovat. Spolupracujeme s významnými mezinárodními organizacemi, pomáháme ochraně v jednotlivých případech porušování svobody vyznání a myšlení.

Projekty financují členové jednak ze soukromých zdrojů, také ze sponzorských darů a z výtěžků pořádaných aktivit, jako jsou semináře, doprovázené poutě či kurz instruktora jógy akreditovaný MŠMT. Veškeré získané finanční prostředky jsou použity jen na uvedené účely a kontrolovatelné transparentním účetnictvím.